Algemene Voorwaarden

Algemene (leverings)voorwaarden:

Algemene leveringsvoorwaarden L’ving Media v.o.f.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieding:                             iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege L’ving Media waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of onderwerpen.

Algemene Voorwaarden:          de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen L’ving Media en Opdrachtgever.

Opdrachtgever:                       de wederpartij van L’ving Media en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.

Overeenkomst:                         de tussen L’ving Media en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW ten behoeve van het verrichten van journalistieke werkzaamheden.

Werk:                                      het door L’ving Media vervaardigde werk.

Artikel 1.        Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.
  1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen L’ving Media en Opdrachtgever.
  1. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door L’ving Media zijn aanvaard.
  1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt. 

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst

 • Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod.
  • Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding door de Opdrachtgever mondeling dan wel schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien L’ving Media op verzoek van de Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van journalistieke werkzaamheden al dan niet overeenkomstig de Aanbieding.
  • Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand nadat L’ving Media schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking.  

Artikel 3. Wijziging

 • Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door L’ving Media is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.
  • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van L’ving Media, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft L’ving Media recht op een aanvullende vergoeding.

Artikel 4. Annulering

 • Annulering van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
  • Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en L’ving Media nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. In alle andere gevallen heeft L’ving Media recht op de volledige vergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
  • Een Overeenkomst waarvoor L’ving Media onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden geannuleerd.

Artikel 5. Duur Overeenkomst en termijnen

 • Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat het Werk is geleverd.
  • Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtgever gehouden L’ving Media schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.

Artikel 6. Vergoeding

 • Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt L’ving Media eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk.

Artikel 7. Eenmalige herziening Werk          

 • Na levering van het Werk komt aan Opdrachtgever het eenmalig het recht toe op een eenvoudige herziening van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is. Uitsluitend L’ving Media bepaalt of een herziening als een eenvoudige herziening is aan te merken en kosteloos wordt verricht.
  • Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op herziening op straffe van            verval. Opdrachtgever stelt L’ving Media spoedig op de hoogte van de gewenste herziening.
  • Indien de gewenste herziening niet als een eenvoudige herziening is aan te merken, stelt L’ving Media Opdrachtgever hiervan spoedig op de hoogte onder vermelding van de aanvullende  vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor het herzien van het Werk.  Na schriftelijke  acceptatie van de aanvullende vergoeding wordt het Werk herzien.

Artikel 8. Auteursrecht en gebruiksrecht

 • Het auteursrecht op het Werk berust uitsluitend bij L’ving Media, ongeacht de herziening van het Werk op instructie van de Opdrachtgever.
  • Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst het exploitatierecht niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever door middel van levering van het Werk door L’ving Media aan Opdrachtgever, het éénmalig niet-exclusieve exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied.
  • Zowel exclusieve exploitatie als digitale exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van L’ving Media.
  • Hergebruik, zowel collectief als specifiek, valt niet onder het door Opdrachtgever verkregen exploitatierecht en dient uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
  • Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen en niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van L’ving Media tengevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is.
  • De schadevergoeding die de Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.6 verschuldigd is, bedraagt 300% van de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding en omvat het door L’ving Media geleden inkomensverlies, de door Opdrachtgever onrechtmatig gemaakte winst en de toegebrachte immateriële schade. De kosten die L’ving Media moet maken voor juridische bijstand om de schade te verhalen vallen niet onder voornoemd percentage en dienen door Opdrachtgever volledig te worden vergoed. 
  • Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van L’ving Media duidelijk te vermelden.
  • Voor iedere inbreuk op de aan L’ving Media toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

Artikel 9. Facturering en betaling

 • Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.  
  • Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van het Werk.
  • Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.
  • Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.
  • Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke rente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn zoals omschreven in dit artikel.
  • Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
  • Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van L’ving Media onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 10. Opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is L’ving Media gerechtigd om zonder nadere kennisgeving zijn verplichtingen op te schorten onverminderd de overige bevoegdheden van L’ving Media voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1     L’ving Media is, behoudens opzet of grove schuld zijdens L’ving Media, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verbandhoudend met de Overeenkomst.

11.2     De aansprakelijkheid van L’ving Media is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

11.3     Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2 is de aansprakelijkheid van L’ving Media te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van L’ving Media gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien L’ving Media niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit L’ving Media uitdrukkelijk uit.

11.4     L’ving Media en Opdrachtgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde jegens L’ving Media en/of Opdrachtgever betreffende de inhoud van het Werk, anders dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens L’ving Media en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en L’ving Media in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. L’ving Media en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten.

Artikel 12. Faillissement/surseance

12.1     Zowel Opdrachtgever als L’ving Media hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuze

13.1       Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2       Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

                                                                                                                                              Ede, maart 2019